• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

STZ - Slovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » STZ

 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Úhrady popl. a doloženie tlačív pre sezónu 2022: Bratislava / Západ / Stred / Východ

28. 10. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Nové predpisy

Dňa 22. 10. 2021 schválil Výkonný výbor STZ nové predpisy:
- Zmeny športovo-technických predpisov - platné od 23. 10. 2021
Upozorňujeme na čl. 9 SP, podľa ktorého od sezóny 2022 môžu deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná sezóna, štartovať aj  v kategórii ml. žiactva (týka sa súťaží jednotlivcov aj družstiev).

- Kritériá na pridelenie medzinárodných mládežníčkych podujatí STZ na rok 2022 - platné od 23. 10. 2021

Zoznam všetkých platných predpisov STZ nájdete v článku Stanovy a športovo-technické predpisy STZ.

 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

30. 08. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img
21. 06. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

14. 10. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Databáza licenčných trénerov

licencia A  licencia B  licencia C

Slovenský tenisový zväz, v snahe poskytnúť komplexnejšie informácie o tenisových tréneroch registrovaných v STZ, vypracoval zoznam, v ktorom sú zaradení tréneri s platnou licenciou. Údaje pravidelne aktualizujeme. Tréneri, ktorí sa v zozname nenachádzajú, budú doplnení po vyplnení dotazníka, o ktorý je možné požiadať na adrese ​juraj.nemcek@stz.sk (metodik STZ).
 

 
news img

Prestupy

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

28. 10. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Školenie rozhodcov 1.stupňa - online

Slovenský tenisový zväz organizuje  v dňoch 16. - 17. novembra 2021 školenie rozhodcov 1.kvalifikačného stupňa. Školenie bude prebiehať online.

 
news img

Školenie trénerov 2. kvalifikačného stupňa

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Fakultovu telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) otvára školenie trénerov 2. kvalifikačného stupňa (zoznam prihlásených uchádzačov). Školenie pozostáva zo všeobecnej časti (FTVŠ UK, 40 hodín) a špeciálnej časti (STZ, 60 hodín). Termín na úhradu poplatku za školenie je do 20.10. 2021.

 
news img

Zloženie mládežníckej reprezentácie na rok 2022

Výkonný výbor STZ schválil na svojom zasadnutí dňa 22.10.2021 zloženie mládežníckej reprezentácie na rok 2022 (príloha)

 
news img

Školenia a semináre rozhodcov

Získanie odbornej kvalifikácie rozhodca tenisu 1., 2. a 3. stupňa - stručné informácie.

Zoznamy prihlásených záujemcov:  
školenie rozhodcov        seminár rozhodcov

Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár rozhodcov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár je treba svoju prihlášku obnoviť.