• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Hosťovanie

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Matrika » Hosťovanie

 
news img

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. januára do 5. februára príslušného kalendárneho roka. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam ohlásených hosťovaní

Žiadosť treba odoslať poštou (rozhoduje poštová pečiatka), elektronicky alebo odovzdať na STZ (prílohou žiadosti je doklad o zaplatení poplatku za hosťovanie). Žiadosť podaná mimo hosťovacieho termínu sa odmietne a neprerokuje. 


prestupový poriadok (hlásenie hosťovania = kapitola III)

Tlačivo - hlásenie hosťovania

- Žiadosť o hosťovanie sa podáva na predpísanom tlačive (treba dôsledne vyplniť všetky kolónky)
- Podpisy žiadateľa a oboch klubov s platnou KR musia byť na jednom formulári, inak žiadosť nebude akceptovaná
- Za kluby môžu hosťovanie podpísať len osoby, ktoré v zmysle kolektívnej registrácie majú podpisové právo (viď adresár klubov)
- V kategórii DETÍ hráč môže zažiadať o hosťovanie iba do regionálnej súťaže detí. Hosťovanie do Detského DC a FC nie je možné!
- Pri hosťovaní do dvoch vekových kategórií treba podať samostatnú žiadosť do každej vekovej kategórie.
- V súťažiach ml. žiactva môžu štartovať aj deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná sezóna (v sezóne 2023 deti ročníka 2013).
Aktuálna zmena v regionálnych súťažiach detí a mládeže: V zmysle čl. 91 SP môžu v súťažiach družstiev detí a mládeže v stretnutí nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči alebo len jeden cudzí štátny príslušník spĺňajúci kritériá čl. 18 RP (hráč, ktorý má v registračnom čísle CM alebo CZ) a maximálne jeden hosťujúci hráč. Počet hráčov podľa čl. 17 RP (cudzinci s dokladovaným trvalým alebo dlhodobým pobytom, ktorí majú v registračnom čísle HM alebo HZ) je neobmedzený

Poplatky za hosťovanie:
10,- €......za každé hosťovanie hráča do 10 rokov
20,- €......za každé hosťovanie hráča od 11 do 59 rokov 
4,- €........za každé hosťovanie hráča od 60 rokov

poštová adresa a bankové spojenie na STZ

Schválené hosťovania pre aktuálnu sezónu sa dajú skontrolovať priamo v karte hráča v časti základné informácie.


 

 

Vložené: 10. 02. 2023       Kategória: Matrika
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023 (najdôležitejšie zmeny).
Úhrady poplatkov (za klub a funkcionárov) a doloženie tlačív pre sezónu 2024:
Bratislava / Západ / Stred / Východ

29. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Prvá registrácia HRÁČA

Jednotlivci, ktorí sa chcú stať členmi STZ a využívať jeho výhody a ďalšie možnosti z tohto členstva musia byť v STZ registrovaní. 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

OBNOVA hráčskej registrácie

Obnova hráčskej registrácie sa vykonáva uhradením príslušného registračného poplatku na účet STZ (neplatí pre cudzincov a hráčov, ktorí boli naposledy registrovaní ešte pred rokom 2016 bez rodného čísla - postupovať vždy ako pri prvej registrácii). V zmysle článku 21 RP pracovník STZ obnoví registráciu hráča do 14 dní od pripísania registračného poplatku na účet STZ. 

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Vydávanie trénerských licencií na STZ

Registrácia trénerov v STZ sa realizuje formou udelenia licencie, ktorá je oprávnením na výkon funkcie trénera v STZ. STZ udeľuje licenciu trénera A, B, C v závislosti od získanej kvalifikácie (odbornej spôsobilosti) a platí 2 tenisové roky.

21. 09. 2023
Matrika Více zde
 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2023

Výkonný výbor STZ dňa 24. 11. 2022 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku čl. 6 registračného poriadku STZ. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 25. 11. 2022.

07. 12. 2022
Matrika Více zde
 
news img

Prestupy

Žiadosti o prestup podávajte od 15. 10. do 5. 11. príslušnej sezóny. Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskôr posledný deň prestupového obdobia, t. j. 5. novembra. Akceptuje sa aj elektronické doručenie naskenovaného prestupového lístka (v pôvodnom formáte). Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu, sa neprerokuje.

16. 11. 2022
Matrika Více zde