• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Kapitáni, vedúci družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Kapitáni, vedúci družstiev

 

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

a) M SR mládeže
      - tréner s platnou licenciou
b) ostatné súťaže (vrátane seniorov, detí, Detského DC a FC)
      - rozhodca s platnou licenciou alebo
      - kapitán s platným oprávnením STZ na výkon funkcie (licencia K)

Kluby, ktoré sa plánujú prihlásiť do súťaží družstiev na ktorejkoľvek úrovni, si musia najneskôr do spracovania súpisiek zabezpečiť osoby oprávnené robiť funkciu kapitána v zmysle vyššie uvedených bodov.

Kontrola platnosti licencie rozhodcu resp. kapitána

ZÍSKANIE PLATNEJ LICENCIE

Školenie kapitánov a rozhodcov:
Kluby, ktoré majú záujem o vyškolenie kapitánov alebo rozhodcov I. stupňa, môžu kontaktovať svoj regionálny zväz (regióny - kontakty).

Vyškolení kapitáni bez licencie:
- vyplňte Žiadosť o registráciu kapitána družstva,
- doložte výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- uhraďte registračný poplatok 10 € na 2 tenisové roky (bankové spojenie),
- žiadosť zašlite na adresu maria.obusekova@stz.sk. V prípade, že je žiadosť úplná, žiadateľ bude riadne zaregistrovaný ako kapitán (licencia K) s platným oprávnením na výkon funkcie a zverejnený v príslušnej databáze STZ. Zároveň bude zapísaný do Registra fyzických osôb v športe, ktorý zriaďuje MŠVVaŠ.

Kapitáni s neplatnou licenciou – obnova:
Po skončení platnosti licencie je obnova možná prostredníctvom úhrady registračného poplatku 10 € na 2 tenisové roky. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená.

Zmena z rozhodcovskej licencie na kapitánsku:
V prípade, že rozhodca nemá platnú rozhodcovskú licenciu a neplánuje rozhodovať na turnajoch, môže požiadať o kapitánsku licenciu. Na STZ (02/49 209 887) sa musí informovať, či mu stačí uhradiť poplatok alebo bude nutné doložiť aj Žiadosť a výpis z registra trestov.  

- Register ROZHODCOV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ
- Register iných športových odborníkov (vrátane KAPITÁNOV) v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ

 

Vložené: 08. 12. 2019       Kategória: Družstvá
 
news img

Extraliga 2020

Aktuálne informácie: konečné výsledky...

12. 06. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

24. 04. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 10. 8. 2020 a MSR seniorov do 20. 8. 2020) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

02. 03. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

06. 02. 2020
Družstvá Více zde