• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Odhlasovanie z domácich turnajov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Odhlasovanie z domácich turnajov

 
news img

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

ODHLÁSENIE V TERMÍNE
Za odhlásenie v termíne sa považuje, ak sa hráč odhlási z turnaja viac ako dva dni pred začiatkom turnaja do 9.00 hod.

Odhlášku v termíne môže hráč realizovať cez systém eTenis.

Voči hráčovi odhlásenému v termíne sa nevyvodia žiadne sankcie.

ODHLÁSENIE PO TERMÍNE
Za odhlásenie po termíne sa považuje, ak sa hráč odhlási z turnaja menej ako dva dni pred začiatkom turnaja po 9.00 hod. 

 Hráč, ktorý sa odhlasuje po termíne (okrem náhradníkov), už nemôže odhlášku realizovať cez systém eTenis, ale je povinný odhlášku poslať mailom:
- usporiadateľovi (kontakt uvedený pri turnaji v termínovej listine, viď eTenis) a
- na odhlasky@stz.sk.

V odhláške uvedie dôvod, pre ktorý nemôže na turnaj nastúpiť. Odhlásenie musí realizovať do času prezentácie uvedeného v eTenise, inak bude považovaný za neodhláseného. Ak bude hráč dodatočne namietať proti zaradeniu do zoznamu hráčov, ktorí sa nedostavili na turnaj bez odhlásenia (v správe z turnaja), ale jeho písomná odhláška nebola doručená usporiadateľovi a na odhlasky@stz.sk pred prezentáciou, jeho námietka nebude uznaná.

Za priestupok sa nepovažuje:
- ak sa odhlási hráč, ktorý bol na turnaji medzi náhradníkmi,
- ak sa odhlási hráč do 18.00 hod. pred dňom začiatku turnaja z dôvodu, že predchádzajúci turnaj, na ktorom štartuje, sa pre nepriaznivé počasie predĺžil o 1 deň od oficiálneho termínu.

Pri turnajoch, ktorých termín sa prekrýva, nebude hráč sankcionovaný, ak sa odhlási z turnaja nižšej triedy do jeho vyžrebovania z dôvodu:
- pokračovania na turnaji vyššej triedy
- zaradenia do akceptácie turnaja vyššej triedy. Netýka sa to hráčov, ktorých zaradenie do turnaja vyššej triedy bolo zverejnené viac ako jeden deň.

UPOZORNENIE: Náhradníci môžu byť kedykoľvek zaradení do súťaže na voľnú kartu aj v prípade, že nefigurujú medzi prvými náhradníkmi. Preto by sa mal vo vlastnom záujme odhlásiť aj hráč, ktorý už nechce, alebo nemôže na turnaji štartovať.
Zoznam účastníkov turnaja je definitívne uzatvorený 24 hodín pred začiatkom turnaja. Pokiaľ po tomto čase zostane hráč v zozname náhradníkov, nebude penalizovaný za prípadnú neúčasť a má právo zúčastniť sa na inom turnaji.

Neoprávnený štart
Ak sa hráč odhlási po termíne, prípadne sa neodhlási vôbec, nesmie sa zúčastniť v rovnakom termíne na žiadnej inej akcii, ktorá sa započítava do klasifikácie. Za rovnaký termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspoň jeden deň.

V sekcii Priestupky a sankcie jednotlivcov si môžete pozrieť všetky priestupky na turnajoch, ktoré sú v zmysle disciplinárneho poriadku sankcionované.

 

 

Vložené: 02. 11. 2021       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku