• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Priestupky a sankcie jednotlivcov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Priestupky a sankcie jednotlivcov

 
news img

V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

PRIESTUPKY

Ospravedlnenie po termíne
Za odhlásenie po termíne sa považuje, ak sa hráč odhlási z turnaja menej ako dva dni pred začiatkom turnaja po 9.00 hod.
Pozn.: Zdravotné dôvody nie sú akceptované a preto potvrdenie od lekára nie je potrebné na STZ zasielať.

Za priestupok sa nepovažuje:
- ak sa odhlási hráč, ktorý bol na turnaji medzi náhradníkmi,
- ak sa odhlási hráč do 18.00 hod. pred dňom začiatku turnaja z dôvodu, že predchádzajúci turnaj, na ktorom štartuje, sa pre nepriaznivé počasie predĺžil o 1 deň od oficiálneho termínu.

Pri turnajoch, ktorých termín sa prekrýva, nebude hráč sankcionovaný, ak sa odhlási z turnaja nižšej triedy do jeho vyžrebovania z dôvodu:
- pokračovania na turnaji vyššej triedy
- zaradenia do akceptácie turnaja vyššej triedy. Netýka sa to hráčov, ktorých zaradenie do turnaja vyššej triedy bolo zverejnené viac ako jeden deň.

UPOZORNENIE: Náhradníci môžu byť kedykoľvek zaradení do súťaže na voľnú kartu aj v prípade, že nefigurujú medzi prvými náhradníkmi. Preto by sa mal vo vlastnom záujme odhlásiť aj hráč, ktorý už nechce, alebo nemôže na turnaji štartovať.
Zoznam účastníkov turnaja je definitívne uzatvorený dva dni pred začiatkom turnaja. Pokiaľ po tomto čase zostane hráč v zozname náhradníkov, nebude penalizovaný za prípadnú neúčasť a má právo zúčastniť sa na inom turnaji.

Súťaž bez ospravedlnenia
Tento postih platí pre hráčov, ktorí neprišli na prezentáciu turnaja bez toho, aby sa odhlásili. V takomto prípade nie sú akceptovateľné dodatočné ospravedlnenia. Takže ak bude hráč dodatočne namietať proti zaradeniu do zoznamu hráčov, ktorí sa nedostavili na turnaj bez odhlásenia (v správe z turnaja), ale jeho písomná odhláška nebola doručená usporiadateľovi a na odhlasky@stz.sk pred prezentáciou, jeho námietka nebude uznaná.

Bezdôvodné nedohranie súťaže
Hráč je povinný riadne dohrať súťaž. Ak tomu bránia preukázateľné zdravotné dôvody, musia byť potvrdené lekárom turnaja (v prípade jeho neprítomnosti vrchným rozhodcom). Potvrdiť zdravotný dôvod nedohrania je možné len u prítomného hráča, teda nie na základe SMS alebo telefonátu. 

Neoprávnený štart
Ak sa hráč zúčastní na turnaji v rozpore so súťažným poriadkom, považuje sa to za neoprávnený štart. Za neoprávnený štart sa považuje predovšetkým, ak hráč nastúpi na turnaj:
- a nemá platnú registráciu,
- v období disciplinárneho trestu "zákaz činnosti",
- v rovnakom termíne, ako je turnaj, z ktorého sa odhlásil po termíne, alebo sa z neho neodhlásil vôbec. Za rovnaký termín sa považuje taký, ktorý sa s danou akciou prekrýva aspoň jeden deň.
- v priebehu turnaja (platí termín uvedený v termínovej listine), ktorý z akéhokoľvek dôvodu riadne nedokončil.

Strata bodu alebo hry
Stratu bodu alebo hry udeľuje počas zápasu vrchný rozhodca v súlade s kódexom správania 3.1.

Skrečovanie zápasu
Tento priestupok sa týka hráčov, ktorým zápas skrečoval vrchný rozhodca.

SANKCIE

Trestné body
Hráčom, ktorí sa dopustili priestupku, budú udelené trestné body v nasledovnom počte:
- odhlásenie po termíne – 2 body
- odhlásenie po vyžrebovaní – 5 bodov
- súťaž bez ospravedlnenia – 3 body
- súťaž bez ospravedlnenia po vyžrebovaní (platí pre turnaje žrebované vopred) – 6 bodov
- bezdôvodné nedohranie súťaže – 2 body
- neoprávnený štart – 4 body
- strata bodu alebo hry – 1 bod
- skrečovanie zápasu vrchným rozhodcom – 3 body

Zastavenie súťažnej činnosti
Udelené trestné body sa evidujú priebežne, pričom ich platnosť je 12 mesiacov (rozhodujúci je dátum začiatku turnaja). Pri dosiahnutí 10 trestných bodov sa hráčovi uloží trest zastavenia činnosti na 4 týždne (nezahŕňajúcich mesiace október a november). Začiatok zastavenia činnosti je 2 týždne od rozhodnutia o potrestaní. Zastavenie činnosti sa týka všetkých súťaží jednotlivcov aj družstiev. 

Nezapočítanie bodov do klasifikácie
Pri neoprávnenom štarte sa hráčovi, okrem trestných bodov, nezapočítajú prípadné získané body do klasifikácie.

Rozhodnutie o potrestaní
Disciplinárny orgán vedie evidenciu trestných bodov a zastavení súťažnej činnosti na internetovej stránke STZ v „Zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku“. V zozname je meno hráča, previnenie, trestné body, termín zastavenia súťažnej činnosti a dátum rozhodnutia). Prípadné zastavenie súťažnej činnosti je zverejnené aj v eTenise (hráč uvidí po prihlásení do systému termín zastavenia činnosti). Rozhodnutie sa hráčovi písomne NEZASIELA!

Odvolanie
Proti rozhodnutiu o potrestaní sa môžete odvolať na Odvolaciu komisiu STZ do 15 dní odo dňa rozhodnutia (dátum rozhodnutia je uvedený v zozname hráčov, ktorí sa dopustili priestupku). Odvolanie sa podáva písomne a doporučene a musí sa doložiť kópiou o zaplatení odvolacieho poplatku vo výške 20,- EUR (bankové spojenie).

 

Vložené: 29. 10. 2021       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.